Tajuk 6

 

Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 
STRUKTUR PERPAUTAN
 1. Struktur Linear
 2. Struktur Hierarki
 3. Struktur Rangkaian
 4. Struktur Komposit

 

 • Sistem penerokaan yang hanya membenarkan pengguna meneroka sesebuah perisian secara linear iaitu sama ada ke hadapan  atau ke belakang sahaja.

 
 
 
 • Dikenali sebagai struktur pokok. Setiap paparan mewakili topik atau tajuk utama.
 • Setiap topik utama pula boleh dibahagikan kepada beberapa topic kecil atau sub topik.

 
 
 
 • Menyediakan pautan atau hubungan di antara setiap topik utama.
 • Struktur sebegini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka dengan lebih mudah dan fleksibel

 
 
 • Struktur yang lebih kompleks berbanding struktur-struktur yang lain.
 • Sering digunakan bagi menangani keadaan di mana gabungan beberapa struktur diperlukan bagi melengkapkan sistem penerokaan yang lebih fleksibel serta memenuhi keperluan perisian.